Postępowanie administracyjne | Problemy praktyczne

Zawieszenie postępowania w sprawie warunków zabudowy a uchwalenie planu miejscowego

08.01.2023 r.

 

Pierwszy temat na blogu po Nowym Roku to zawieszenie postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy. Zawieszenie z uwagi na toczące się równocześnie postępowanie w sprawie uchwalenia planu miejscowego dla nieruchomości. Temat ma duże znaczenie praktyczne w szczególności, jeżeli procedowany dla naszej nieruchomości plan miejscowy przewiduje warunki mniej korzystne niż moglibyśmy uzyskać w decyzji o warunkach zabudowy.

 

W artykule omówię temat z uwzględnieniem najważniejszych informacji, a także będę Cię zachęcać, by zaskarżać postanowienia zawieszające na przykładzie jednej ze spraw, którą prowadzimy.

 

Zapraszam do lektury!

 

Spis treści

 

Jeżeli interesują Cię wybrane zagadnienia związane z zawieszeniem postępowania w sprawie decyzji WZ, poniżej zamieszczam spis treści, który pomoże Ci wyszukać informacje zawarte w artykule.

 

 1. Zawieszenie postępowania w sprawie WZ – podstawa prawna
 2. Czy zawieszenie postępowania można zaskarżyć?
 3. W jakich przypadkach postanowienie o zawieszeniu może zostać uchylone?
 4. Podsumowanie

 

1/ Zawieszenie postępowania w sprawie WZ – podstawa prawna

 

Na początek kilka informacji teoretycznych. Przepisy regulujące postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy („DWZ”) znajdują się w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („u.p.z.p.”). Także przepisy dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie DWZ.

 

Sięgamy do art. 62 u.p.z.p., który reguluje trzy przypadki zawieszenia postępowania:

 

 • 62 ust. 1 u.p.z.p. dotyczy zawieszenia ze względu na postępowanie w sprawie uchwalenia planu miejscowego;
 • 62 ust. 1a u.p.z.p. dotyczy zawieszenia ze względu na postępowanie w sprawie ustanowienia obszaru rewitalizacji, obszaru zdegradowanego, Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 • 62 ust. 2 u.p.z.p. dotyczy zawieszenia ze względu na to, że dla danego obszaru obowiązkowe jest uchwalenie planu miejscowego

 

W dzisiejszym artykule skupię się na przypadkach wymienionych w art. 62 ust. 1 u.p.z.p., który brzmi:

 

„Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli:

1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo

2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany”

 

Cytowany przepis opisuje relację między postępowaniem w sprawie DWZ dla danej nieruchomości a toczącą się procedurą w sprawie uchwalenia planu miejscowego dla tej samej nieruchomości.

 

Jakie informacje powinniśmy zapamiętać po lekturze przepisu?

 

 • nie chodzi o jakiekolwiek postępowanie w sprawie uchwalenia planu miejscowego, postępowanie ma dotyczyć tej samej nieruchomości, co do której złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • organ prowadzący postępowanie może, ale nie musi zawieszać postępowania;
 • postępowanie w sprawie DWZ może być zawieszone na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy liczony od dnia złożenia wniosku o wydanie DWZ (uwaga: częstym błędem jest liczenie okresu zawieszenia od dnia wydania postanowienia w sprawie zawieszenia);
 • postępowanie musi być obowiązkowo odwieszone, jeżeli w okresie zawieszenia nie dojdzie do uchwalenia planu miejscowego albo w ciągu dwóch miesięcy od zawieszenia nie podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego;

 

Jak sprawdzić czy w stosunku do mojej nieruchomości toczy się postępowanie w sprawie uchwalenia planu miejscowego? Takie informacje można uzyskać:

 

 • przeglądając ogłoszenia w biuletynie informacji publicznej gminy;
 • weryfikując systemy informacji przestrzennej gmin;
 • składając wniosek o informację publiczną do gminy.

 

2/ Czy zawieszenie postępowania można zaskarżyć?

 

Podstawowa kwestia. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie warunków zabudowy można zaskarżyć. Zawsze doradzam zaskarżenie – pozostawienie postanowienia zawieszającego w obrocie może nawet doprowadzić do uniemożliwienia realizacji inwestycji na nieruchomości.

 

Hipotetyczna sytuacja. Proceduję wniosek o DWZ i wszystko wskazuje, że otrzymam decyzję pozytywną, tj. ustalającą warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Równocześnie procedowany jest plan miejscowy, projekt planu miejscowego przewiduje dla mojej nieruchomości przeznaczenie pod tereny zielone z zakazem zabudowy. Organ zawiesza postępowanie w sprawie DWZ, następnie, w czasie zawieszenia, uchwalony zostanie plan miejscowy. Plan miejscowy w finalnej wersji nie pozwala na zabudowę mojej nieruchomości.

 

Być może udałoby mi się uniknąć tego skutku zaskarżając postanowienie w sprawie zawieszenia, doprowadzając procedurę do końca i uzyskując przed uchwaleniem planu miejscowego ostateczne pozwolenie na budowę.

 

Warto zatem powalczyć.

 

Postanowienie zaskarża się składając zażalenie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. W zażaleniu należy zawrzeć:

 

 • dane skarżącego,
 • dane postanowienia, które zaskarżamy;
 • uzasadnienie przyczyn zaskarżenia.

 

3/ W jakich przypadkach postanowienie o zawieszeniu może zostać uchylone?

 

W jednej z naszych spraw, zaskarżając postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie DWZ argumentowaliśmy, że:

 

 • nieprawidłowo został określony termin zawieszenia (organ zawiesił na 9 miesięcy od dnia wydania postanowienia), co spowodowało, że efektywnie przekroczono maksymalny termin określony w ustawie;
 • organ nie wykazał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo uchwalenia planu miejscowego w okresie zawieszenia;
 • organ może zawiesić postępowanie, co nie może oznaczać dowolności w tym zakresie, musi się opierać na realnych, obiektywnych okoliczności uzasadniających zawieszenie postępowania.

 

Sprawa została przez nas wygrana, a postanowienie zostało uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 

Dobierając argumenty warto posiłkować się orzecznictwem sądów administracyjnych, np.:

 

Zawieszenie postępowania jest uzależnione od uznania administracyjnego organu, nie może ono mieć jednak charakteru dowolnego. Skorzystanie przez organ z powyższego uprawnienia winno być uzależnione od wyniku jego ustaleń w aspekcie wystąpienia realnych, obiektywnych okoliczności uzasadniających zawieszenie postępowania” (wyrok WSA w Poznaniu z 27.05.2020 r., II SA/Po 42/20).

 

4/ Podsumowanie

 

 • Na podstawie art. 62 ust. 1 u.p.z.p. postępowanie DWZ może zostać zawieszone z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie uchwalenia planu miejscowego;
 • Organ prowadzący postępowanie może, ale nie musi zawieszać postępowania;
 • Postępowanie w sprawie DWZ może być zawieszone na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy liczony od dnia złożenia wniosku o wydanie DWZ (uwaga: częstym błędem jest liczenie okresu zawieszenia od dnia wydania postanowienia w sprawie zawieszenia);
 • Postępowanie musi być obowiązkowo odwieszone, jeżeli w okresie zawieszenia nie dojdzie do uchwalenia planu miejscowego albo w ciągu dwóch miesięcy od zawieszenia nie podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego;
 • Organ może zawiesić postępowanie, co nie może oznaczać dowolności w tym zakresie, musi się opierać na realnych, obiektywnych okoliczności uzasadniających zawieszenie postępowania;
 • Na podstawienie w sprawie zawieszenia przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Ostatnie wpisy

Czytaj więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Agencja interaktywna: hauerpower Kraków