Planowanie przestrzenne | Zmiany w przepisach

Cyfryzacja planowania przestrzennego – rejestr planów miejscowych

31.10.2020 r.

 

W dniu publikacji artykułu wchodzą w życie zmiany wprowadzone na podstawie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 16 kwietnia 2020 r., o których była mowa w poprzednich artykułach na blogu (patrz: cyfryzacja-planowania-przestrzennego).

 

Pojawia się zatem pytanie, co się zmieniło od tego czasu i jak wygląda zapowiadana cyfryzacja planowania przestrzennego w praktyce?

 

1/ Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na początek warto wspomnieć o uruchomieniu pierwszego, ogólnopolskiego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jako jednego z etapów rozwoju usługi pn. „Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego”.

 

Rejestr dostępny jest pod adresem: https://integracja.gugik.gov.pl/mpzp/ i obejmuje łącznie: 20026 planów (11561 rastrowych i 8465 wektorowych) w 801 gminach.

 

Wyszukiwanie planów miejscowych za pomocą rejestru jest możliwe przy użyciu następujących filtrów: kod jednostki terytorialnej, nazwa gminy, numer uchwały, nazwa planu, data uchwalenia. Wyniki obejmują zarówno uchwały wprowadzające plany miejscowe, jak i uchwały je zmieniające.

 

Każdy zamieszczony MPZP ma dodatkowe opcje:

 

 • ,,szczegóły’’ – gdzie pojawiają się podstawowe informacje na temat planu miejscowego oraz odnośnik do uchwały;
 • ,,pokaż w geoportalu’’ – odnośnik przekierowuje geoportalu, gdzie pojawia się obszar objęty danym planem oraz ustalone w planie przeznaczenie nieruchomości.

 

2/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – uszczegółowienie przepisów ustawy

 

W dniu 31 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

 

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 67b u.p.z.p.

 

Rozporządzenie określa sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów danych przestrzennych, uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach danych przestrzennych oraz zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

 

Dodatkowo, rozporządzenie uszczegóławia m.in:

 

 • klasyfikację rodzajów zbiorów tworzonych i prowadzonych w ramach tematu „zagospodarowanie przestrzenne”;
 • typy i atrybuty obiektów przestrzennych ujętych w zbiorach oraz stosowane listy kodowe;
 • powiązania pomiędzy obiektami i atrybutami, w tym także relacje czasowe, przestrzenne i topologiczne;
 • ograniczenia dotyczące typów obiektów lub ich cech (atrybutów, związków, operacji);
 • sposób tworzenia identyfikatorów zbioru i obiektu przestrzennego;
 • układy współrzędnych, w których określana jest lokalizacja przestrzenna obiektów;
 • formaty danych udostępniania zbioru;
 • strukturę i zakres metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

 

Na zasadzie art. 67a ust. 1 u.p.z.p., powyższe uregulowania są wiążące dla organów właściwych do sporządzania projektów aktów planistycznych, odpowiedzialnych za prowadzanie, w tym aktualizację i udostępnianie zbiorów danych przestrzennych.

 

3/ Portal Zagospodarowanie Przestrzenne – cyfryzacja

 

W dniu 30 października 2020 r.  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało o uruchomieniu portalu pn. ,,Zagospodarowanie przestrzenne – cyfryzacja”, gdzie zostaną udostępnione dane techniczne potrzebne do tworzenia danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP) zgodnie z ww. rozporządzeniem.

 

Jest to specyfikacja danych dla planowania przestrzennego wraz ze schematami aplikacyjnymi zapisanymi w UML oraz GML.

 

Zgodnie z komunikatem, niebawem udostępnione zostanie narzędzie do cyfryzacji APP w postaci wtyczki do otwartego oprogramowania QGIS o nazwie Wtyczka APP.

 

Wtyczka ma ułatwić tworzenie danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, zbiorów APP oraz metadanych zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Dodatkowo na stronie ma zostać udostępniona usługa pn. ,,Walidator danych planistycznych’’, którego zadaniem będzie sprawdzanie poprawności:

 

 • danych przestrzennych dla pojedynczego APP,
 • zbioru danych przestrzennych APP,
 • metadanych dla zbioru danych przestrzennych APP.

 

Powyższe narzędzia mają wesprzeć samorządy oraz twórców APP w tworzeniu danych planistycznych zgodnych z przepisami ustawy, a wojewodów w zakresie nadzoru nad uchwałami w sprawie aktów planowania przestrzennego w sprawdzaniu ich poprawności.

 

Na stronie znajdują się również podstawowe informacje na temat obowiązujących od 31 października 2020 r. regulacji dotyczących cyfrowych danych planistycznych, a także informacje na temat dalszych prac związanych z cyfryzacją.

 

4/ Dalsze prace nad cyfryzacją planowania przestrzennego

 

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podejmowane są dalsze działania mające na celu uporządkowanie procesu cyfryzacji APP w Polsce.

 

W tym celu określone zostały dalsze poziomy cyfryzacji APP ze względu na ich zakres, tj. optymalny oraz docelowy. Zrealizowany – na podstawie omawianej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – etap został określony jako etap I.

 

1) Cyfryzacja APP – zakres optymalny

 

Jak informuje Ministerstwo, II etap dotyczy zakresu optymalnego, którego realizacja wynika z poziomu zaawansowania danej jednostki samorządu terytorialnego (JST) w stosowaniu narzędzi GIS. Wdrożenie tego zakresu w całym kraju (m.in. udostępnienie jednolitych i wiarygodnych danych przestrzennych o przeznaczeniu terenu we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego (JST) wymaga przyjęcia Krajowej Klasyfikacji Zagospodarowania Przestrzennego (KKZP)). Obecnie prowadzone są prace nad wypracowaniem projektu KKZP, który będzie rekomendowany do stosowania przez JST.

 

Zakres informacyjny APP ma zawierać typy obiektów z zakresu podstawowego oraz następujące obiekty:

 

 • wydzielenia planistyczne (wektorowe granice wydzieleń planistycznych opisane klasami z KKZP),
 • regulacje dodatkowe wynikające z władztwa planistycznego (np. linie zabudowy, przestrzenie publiczne),
 • regulacje dodatkowe wymagające sformalizowania zasady zagospodarowania określonej w przepisach odrębnych (np. strefy wokół cmentarzy, turbin wiatrowych).

 

2) Cyfryzacja APP – zakres docelowy

 

Dalej, wskazuje się, że III etap ma dotyczyć zakresu docelowego, którego realizacja będzie wynikać z poziomu zaawansowania danej JST w stosowaniu narzędzi GIS. Wdrożenie tego zakresu (m.in. udostępnienie jednolitych i wiarygodnych wszystkich danych przestrzennych dotyczących obiektów oraz obszarów, których występowanie warunkuje zasady zagospodarowania przestrzennego na danym terenie) wymaga pełnej cyfryzacji pozostałych zakresów tematycznych. Ministerstwo planuje rozpoczęcie prac nad wypracowaniem projektu katalogu regulacji dodatkowych, który będzie rekomendowany do stosowania przez JST.

 

Zakres informacyjny APP ma zawierać typy obiektów z zakresu podstawowego i optymalnego oraz następujące obiekty:

 

 • regulacje dodatkowe definiowane jako sposób zagospodarowania wynikający wprost z przepisów odrębnych (np. obszary/obiekty ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego),
 • tekst regulacji (tekst ustaleń APP podzielony na fragmenty, podlinkowane pod granice obiektów reprezentujących konkretne wydzielenia planistyczne).

 

5/ Podsumowanie

 

Wprowadzone i planowane zmiany należy ocenić pozytywnie, w szczególności w kontekście celu jaki stał za nowelizacją planowania przestrzennego z dnia 16 kwietnia 2020 r., tj. usprawnienia procesu inwestycyjnego poprzez ułatwienie dostępu do danych planistycznych.

 

Już na obecnym etapie, dużym ułatwieniem dla inwestora jest uruchomiony w ostatnim czasie rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zintegrowaną usługą cyfrową wprowadzoną za pomocą geoportalu.

 

 

Facebook: Konstruktywnie

 

 

Zdjęcie główne: Tim Mossholder on Unsplash

Infografika 1: https://integracja.gugik.gov.pl/mpzp/

Infografika 2:  https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/planowane-zagospodarowanie-przestrzenne

Ostatnie wpisy

Czytaj więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone