Planowanie przestrzenne | Zmiany w przepisach

Krakowska uchwała krajobrazowa wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2020 r.

01.07.2020 r.

 

Od dzisiaj obowiązuje uchwalona w dniu 26 lutego 2020 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwała Nr XXXVI/908/20 w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, zwana potocznie ,,uchwałą krajobrazową’’. Uchwałę można pobrać tutaj.

 

Wprowadzenie uchwały krajobrazowej w Krakowie trwało łącznie około 5 lat (uchwała intencyjna została podjęta w dniu 7 października 2015 r.)  i nie obyło się bez licznych protestów ze strony producentów reklam, czy ich beneficjentów.

 

W dzisiejszym artykule przedstawiam krótkie omówienie najważniejszych zasad wprowadzonych uchwałą.

 

1/ Cel uchwały

 

Celem uchwały krajobrazowej jest m.in.

 

 • ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta Krakowa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
 • ochrona istniejącej struktury przestrzennej, tradycji miejsca, istniejących wartościowych lub zabytkowych obiektów i układów urbanistycznych;
 • poszanowanie dobrego sąsiedztwa rozumianego jako przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej i terenów otwartych;
 • przeciwdziałanie zawłaszczaniu przestrzeni publicznej poprzez ograniczenie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w przestrzeniach publicznych.

 

2/ Definicje

 

Regulując zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń uchwała wprowadza szereg definicji, mających na celu ułatwienie przyporządkowania danych warunków do konkretnego obiektu.

 

W tym uchwała definiuje m.in. co należy rozumieć przez mural reklamowy, panel reklamowy, baner, billboard, powierzchnię ekspozycji, ogródek przydomowy, czy ogródek gastronomiczny.

 

3/  Podział Miasta na strefy

 

Na podstawie uchwały Miasto Kraków zostało podzielone na trzy strefy (Strefa I, Strefa II, Strefa III).  W Strefie III zostały wyodrębnione Podobszary (1 – Stare Miasto, 2 – Nowa Huta, 3 – Śródmieście).

 

Warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń zostały odrębnie ustalone dla całego miasta Krakowa, ze szczególnymi warunkami dla każdej Strefy.

 

Spod zastosowania uchwały zostały wyłączone:

 

 • dekoracje miejskie (o ile nie stanowią one obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych albo ogrodzeń) oraz
 • nazwa własna obiektu budowlanego, o ile nie stanowi tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego i nie jest związana z prowadzoną działalnością

 

Mapę z podziałem na strefy zamieszczam poniżej. Dodatkowo w miejskim systemie informacji przestrzennej została dodana nowa mapa pozwalająca zlokalizować w jakiej strefie położona jest nasza nieruchomość (link do mapy).

 

2/ Obiekty małej architektury

 

W zakresie sytuowania obiektów małej architektury ustanowione zostały m.in. następujące zasady ogólne:

 

 • zakaz sytuowania obiektów małej architektury w sposób kolidujący z zachowaniem ciągłości przejść pieszych i tras rowerowych;
 • nakaz wykonania obiektów małej architektury z wykorzystaniem materiałów wytrzymałych mechanicznie i odpornych na warunki atmosferyczne;
 • dopuszczenie sytuowania elementów wyposażenia placów zabaw oraz siłowni plenerowych o wysokości do 12 m.

 

W przypadku stref zostały ustanowione szczególne zasady w zakresie wymiarów obiektów małej architektury oraz ich kolorystyka i dopuszczalne materiały.

 

3/ Reklamy

 

Uchwała wprowadza również zasady dotyczące gabarytów, standardów jakościowych oraz  materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane tablice reklamowe i urządzenia reklamowe sytuowane w obszarze Miasta.

 

W tym zasady dotyczące sytuowania:

 

 • tablicy reklamowej stanowiącej baner;
 • billboardu;
 • panelu reklamowego;
 • pylonu;
 • słupa plakatowo-reklamowego („okrąglak”)
 • innej wolnostojącej tablicy reklamowej albo innego wolnostojącego urządzenia reklamowego;
 • murali reklamowych;
 • szyldów.

 

Największe panele reklamowe, jakie dopuszcza uchwała krajobrazowa, będą mogły mieć wymiary do 2,5 m wysokości i do 1,6 m szerokości, w którym umieszczono gablotę lub w przypadku elektronicznej powierzchni reklamowej o jednostronnej lub dwustronnej powierzchni ekspozycji – wymiary do 1,8 m wysokości i do 1,2 m szerokości (wymiary mogą się różnić w przypadku Stref).

 

Inna wolnostojąca tablica reklamowa albo inne wolnostojące urządzenie reklamowe – dopuszczalne wymiary to wysokość do 3,5 m i powierzchnia ekspozycji reklamy mniejsza niż 5 m2 (wymiary mogą się różnić w przypadku Stref).

 

W przypadku bilboardów wprowadza się zasadę, że krawędź reklamy będzie musiała zostać  umiejscowiona na wysokości nie mniejszej niż 3 m od poziomu terenu dla billboardu wolnostojącego (wymiary mogą się różnić w przypadku Stref).

 

Więcej informacji w przewodniku przygotowanym przez miasto Kraków – uchwała krajobrazowa – tablice reklamowe i urządzenia reklamowe.

 

4/ Szyldy

 

Wprowadzone zostały zasady dotyczące sytuowania szyldów w Podobszarze 1 III Strefy (Stare Miasto), w tym m.in.:

 

 • zakaz umieszczania szyldów o wymiarach przekraczających wielkości: a) 1,0 m2 powierzchni, b) dla szyldów na wysięgnikach – odległość 0,8 m od elewacji do krańca wysięgnika z szyldem oraz 0,6 m wysokości;
 • zakaz umieszczania szyldów powyżej linii parteru, w tym w oknach na całej elewacji budynku oraz na dachach i kalenicach oraz ścianach szczytowych budynków;
 • zakaz umieszczania więcej niż jednego szyldu na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność.

 

Zgodnie z uchwałą szyldy (z wyjątkiem szyldów na obiektach budowlanych zlokalizowanych na wymienionych w uchwale działkach obr. 52 Nowa Huta oraz Podobszaru 1 III Strefy), sytuuje się na elewacji frontowej parteru obiektu budowlanego, by łączna powierzchnia ekspozycji szyldów nie przekroczyła wielkości:

 

 • 25% powierzchni elewacji frontowej parteru w I Strefie,
 • 20% powierzchni elewacji frontowej parteru w II Strefie,
 • 15% powierzchni elewacji frontowej parteru w III Strefie – Podobszar 2 i 3.

 

Na obszarze miasta, z wyłączeniem obszaru znajdującego się w parku kulturowym, każdy podmiot może umieścić do 5 szyldów (od 29 listopada 2020 r. w Nowej Hucie, w granicach parku kulturowego, obowiązują dodatkowe obostrzenia pozwalające na sytuowanie wyłącznie 1 szyldu).

 

Więcej informacji – odsyłam do strony BIP Krakowa.

 

5/ Ogrodzenia

 

Na podstawie uchwały wprowadzono m.in. zakaz sytuowania ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, chyba, że ogrodzenie stanowi ogrodzenie ogródka przydomowego (wyjątkiem jest, gdy na nieruchomości są prowadzone roboty budowlane związane z budową tego budynku).

 

Dodatkowo wprowadzono zakaz sytuowania ogrodzeń w terenach wyłączonych spod zabudowy, z wyłączeniem:

 

 • nieruchomości niezabudowanej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza;
 • nieruchomości niezabudowanej, związanej z wykonywaniem rzemiosła;
 • nieruchomości stanowiących publicznie dostępne tereny sportu, rekreacji i wypoczynku (w tym parki), wybiegi dla psów, a także tereny ogródków działkowych, cmentarzy i targowisk;
 • nieruchomości, na których prowadzone są uprawy leśne lub działalność rolnicza.

 

Więcej informacji – odsyłam do strony BIP Krakowa.

 

6/ Warunki dostosowania

 

Generalną zasadą zawartą w uchwale jest, że zawarte w uchwale zakazy, zasady i warunki znajdują zastosowanie do obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń sytuowanych, budowanych, remontowanych lub przebudowywanych od dnia wejścia w życie uchwały (od dnia 1 lipca 2020 r.).

 

Jednocześnie uregulowano, że tablice reklamowe i urządzenia reklamowe istniejące w dniu wejścia w życie uchwały, należy dostosować do zawartych w uchwale zakazów, zasad i warunków w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

 

Nie wymagają dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale obiekty małej architektury istniejące w dniu wejścia w życie uchwały oraz ogrodzenia powstałe legalnie przed wejściem w życie uchwały.

 

7/ Sankcje za naruszenie postanowień uchwały

 

Jednocześnie wiceprezydent poinformował, że w najbliższych sześciu miesiącach władze Krakowa będą chciały przygotować projekt uchwały ws. opłaty reklamowej (służącej do określania kar pieniężnych za nielegalne reklamy).

 

Zgodnie z art. 37d ust. 1 u.p.z.p.:

 

,,Podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 [uchwała krajobrazowa – przyp.], podlega karze pieniężnej’’

 

Karę pieniężną wymierza prezydent miasta w drodze decyzji. W przypadku, gdy w dniu wydania decyzji, tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe nie są zgodne z przepisami uchwały krajobrazowej, w decyzji określa się:

 

 • wysokość kary pieniężnej za okres od dnia wszczęcia postępowania w sprawie do dnia wydania decyzji, oraz
 • obowiązek dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały krajobrazowej, albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

 

Po dostosowaniu tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały krajobrazowej, prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość kary pieniężnej za okres od dnia wydania decyzji do dnia dostosowania albo do dnia usunięcia tablicy lub urządzenia.

 

Wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej, powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami uchwały krajobrazowej.

 

Do czasu uchwalenia przez Radę Miasta uchwały ws. opłaty reklamowej kara pieniężna ustalana będzie na podstawie powyższego sposobu wyliczenia przy pomocy maksymalnej stawki części zmiennej opłaty reklamowej (0,23 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego) oraz maksymalnej stawki części stałej opłaty reklamowej (2,59 zł dziennie).

 

8/ Podsumowanie

 

Podsumowując zmiany wprowadzone przez krakowską uchwałę krajobrazową należy pamiętać o tym, że instalowanie tablic i urządzeń reklamowych wymaga zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (UMK, Wydział Architektury i Urbanistyki) na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

 

Wskazuje się, że termin “instalowanie” nie obejmuje wykonania nowego obiektu budowlanego, lecz zawiera takie prace budowlane, które są związane z już istniejącym obiektem. Wykonanie jakichś robót może zostać zakwalifikowane jako instalowanie, w sytuacji, gdy następuje przymocowanie, przyłączenie urządzenia instalowanego do innego obiektu w sposób pozwalający na jego odinstalowanie bez uszkodzenia bądź naruszenia struktury obiektu “podstawowego” [1].

 

Nie dotyczy to zatem budowy wolno stojącego urządzenia reklamowego trwale związanego z gruntem, który wymaga pozwolenia na budowę.

 

Dodatkowo, w przypadku instalowania tablic i urządzeń reklamowych wpisanych do rejestru zabytków oraz reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych (instalacji reklamy) można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

 

W przypadku, gdy instalacja reklamy  / budowa wolno stojącego urządzenia reklamowego trwale związanego z gruntem wymaga pozwolenia na budowę, reklamę można zainstalować / budować po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę.

 

 

Facebook: Konstruktywnie

 

 

[1] wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2018 r., VII SA/Wa 958/17

 

Fot. Victor Malyushev on Unsplash

 

Ostatnie wpisy

Czytaj więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone