Postępowanie administracyjne | Krótkie poradniki

Odwołanie od decyzji – co powinno zawierać?

12.11.2023 r.

 

Dzisiaj kilka słów o odwołaniu w postępowaniu administracyjnym. To będzie praktyczny przewodnik, z którego dowiesz się m.in.: jak odwołanie pisać, gdzie należy je złożyć, na jakie elementy decyzji warto zwrócić uwagę przygotowując odwołanie.

 

Zapraszam do lektury!

 

Spis treści

 

 1. Odwołanie – od jakich decyzji przysługuje?
 2. Odwołanie a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 3. Odwołanie od decyzji – kto może złożyć?
 4. Odwołanie od decyzji – co powinno zawierać?
 5. Odwołanie od decyzji – do kogo należy złożyć?
 6. Termin na złożenie odwołania
 7. Wpływ odwołania na wykonalność decyzji
 8. Cofnięcie odwołania od decyzji
 9. Podsumowanie

 

1/ Odwołanie – od jakich decyzji przysługuje?

 

Zaczynając od podstaw. Kiedy i na co możemy złożyć odwołanie w postępowaniu administracyjnym?

 

Odwołanie w postępowaniu administracyjnym przysługuje od decyzji kończącej sprawę w danej instancji.

 

Zgodnie z art. 104 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego:

 

Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji

 

Odwołanie przysługuje zatem od decyzji kończącej sprawę (np. decyzji w sprawie nakazu rozbiórki). Oznacza to, że jeżeli w toku prowadzenia danej sprawy, organ rozstrzygnie jakieś zagadnienie wpadkowe, to co do zasady nie przysługuje na nie odwołanie.

 

 

Warto również zaznaczyć, że odwołanie przysługuje niezależnie od treści rozstrzygnięcia decyzji. Dla dopuszczalności wniesienia odwołania nie ma znaczenia, czy decyzja uwzględnia żądanie, czy też odmawia uwzględnienia żądania odwołującego.

 

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie wyłączają możliwości wniesienia odwołania od decyzji uwzględniającej w całości żądanie strony. Z tego też względu organ odwoławczy obowiązany jest ponownie merytorycznie rozpatrzyć sprawę i rozstrzygnąć ją stosownie do przepisów art. 138 k.p.a. przy uwzględnieniu ochrony prawnej, jaką zapewnia stronie odwołującej się przepis art. 139 tego kodeksu (wyr. NSA z 20.6.1984 r., III SA 302/84).

 

2/ Odwołanie a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

Zgodnie z przepisem art. 127 § 3 k.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie.

 

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze służy natomiast wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stosuje się do niego odpowiednio przepisy dotyczące odwołań. Kluczowa różnica polega na tym, że wniosek rozpoznaje ten sam organ, który wydał decyzję, którą zaskarżamy.

 

Dodatkowa różnica polega na tym, że zamiast wniosku można złożyć od razu skargę do sądu administracyjnego. Na podstawie art. 52 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa.

 

3/ Odwołanie od decyzji – kto może złożyć?

 

Aby odwołanie od decyzji zostało rozpatrzone przez organ II instancji, musi je złożyć strona postępowania.

 

Stroną postępowania jest nie tylko adresat decyzji. Zasadniczo przepisem regulującym, kto jest stroną postępowania administracyjnego jest art. 28 k.p.a., który brzmi:

 

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek

 

Dlaczego zasadniczo? Dlatego, że niektóre postępowania administracyjne będą toczyły się na podstawie przepisów szczególnych, które inaczej rozstrzygają zagadnienie strony postępowania.

 

 

Odwołanie od decyzji może złożyć również organizacja społeczna, która została uprzednio dopuszczona do udziału w tym postępowaniu administracyjnym na prawach strony na zasadach wynikających z art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a.

 

W postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa odwołanie może złożyć również organizacja ekologiczna, jeżeli jest to uzasadnione jej celami statutowymi.

 

Odwołanie od każdej decyzji administracyjnej może złożyć również prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

4/ Odwołanie od decyzji – co powinno zawierać?

 

Uzasadnienie odwołania od decyzji administracyjnej nie musi spełniać szczególnych wymogów. Zgodnie z art. 128 k.p.a.:

 

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania

 

Odwołanie powinno zawierać co najmniej:

 

 • wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres
 • oznaczenie organu, do którego jest składanie odwołanie,
 • oznaczenie decyzji, od której odwołanie jest składane: kto wydał, w jakiej dacie, jaki ma znak sprawy, czego dotyczy,
 • uzasadnienie, w którym wskażemy, dlaczego jesteśmy niezadowoleni z decyzji,
 • podpis osoby składającej odwołanie.

 

Aby zwiększyć szanse na uwzględnienie odwołania było, dobrze powołać przepisy, które organ naruszył:

 

 • przepisy postępowania, np. nie rozpatrzył całości materiału dowodowego złożonego w sprawie
 • przepisy materialne, np. błędnie zinterpretował przepis dotyczący zasad ustalania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

 

Czy można zaskarżyć jedynie część decyzji? Np. w sytuacji, gdy jedynie niektóre rozstrzygnięcia są dla nas niekorzystne?

 

W orzecznictwie przyjmuje się, że można zaskarżyć decyzję w jedynie części, w sytuacji, w której decyzja ta zawiera wyodrębnione, samodzielne rozstrzygnięcia. Dopuszczalne jest wówczas zaskarżenie i wzruszenie decyzji jedynie w części (wyrok NSA z dnia 9 listopada 2022 r., I OSK 100/22).

 

 

 

5/ Odwołanie od decyzji – do kogo należy złożyć?

 

Odwołanie od decyzji składa się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Co to oznacza? Odwołanie od decyzji należy wysłać na adres organu, który wydał decyzję, którą zaskarżamy. Odwołanie zostanie następnie przekazane przez ten organ do właściwego organu odwoławczego.

 

Organ jest zobowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

 

6/ Termin na złożenie odwołania

 

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni liczonych od dnia doręczenia decyzji.

 

Trzeba zatem pamiętać, aby zapisać termin odbioru decyzji albo zachować kopertę, w której decyzja została doręczona (można wtedy sprawdzić datę doręczenia przez numer przesyłki na kopercie).

 

Jeżeli nie odbierzemy decyzji na poczcie w terminie 14 dni od dnia pierwszej awizacji, uznaje się, że decyzja jest doręczona i termin na wniesienie odwołania liczy się od ostatniego dnia pozwalającego na odbiór przesyłki na poczcie.

 

 

 

7/ Wpływ odwołania na wykonalność decyzji

 

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Decyzja nie staje się ostateczna.

 

Na przykład: Wniesienie w terminie odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę oznacza, że inwestor nie może rozpocząć budowy – pozwolenie na budowę nie jest ostateczne.

 

Są też przypadki szczególne, kiedy decyzji nadany zostaje rygor natychmiastowej wykonalności. W takiej sytuacji decyzja podlega wykonaniu, mimo że złożono od niej odwołanie. Należy zatem pamiętać by odwołaniu od decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności zawrzeć wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji.

 

Jeżeli odwołanie od decyzji nie zostanie wniesione, decyzja stanie się ostateczna (po bezskutecznym upływie terminu 14 dni na wniesienie odwołania)

 

Czy można przyspieszyć uzyskanie przez decyzję przymiotu ostateczności?

 

Decyzja stanie się też ostateczna, jeżeli wszystkie strony zrzekną się odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania składa się do organu, który wydał decyzję. W takim przypadku decyzja stanie się ostateczna przed bezskutecznym upływem terminu 14 dni na wniesienie odwołania.

 

8/ Cofnięcie odwołania od decyzji

 

Zasadniczo można w każdym czasie cofnąć odwołanie pod warunkiem, że nie wydano jeszcze decyzji rozstrzygającej odwołanie w postępowaniu odwoławczym.

 

W takim przypadku dochodzi do umorzenia postępowania odwoławczego.

 

Cofnięcie odwołania nie wywoła skutku, jeżeli organ odwoławczy uzna, że prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.

 

9/ Pomoc prawna – sporządzenie odwołania

 

Od lat wspieramy z sukcesami naszych klientów w postępowaniach odwoławczych, sporządzając odwołania od decyzji administracyjnych. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wsparcia oraz szczegółowych informacji.

 

Poszukujesz więcej informacji na temat specjalizacji kancelarii? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii prawa nieruchomości.

 

10/ Podsumowanie

 

Najważniejsze informacje do zapamiętania po lekturze artykułu:

 

 • odwołanie w postępowaniu administracyjnym przysługuje od decyzji kończącej sprawę w danej instancji;
 • aby odwołanie od decyzji zostało rozpatrzone przez organ II instancji, musi je złożyć strona postępowania,
 • odwołanie powinno zawierać co najmniej: 1) wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, 2) znaczenie organu, do którego jest składanie odwołanie, 3) oznaczenie decyzji, od której odwołanie jest składane,  4) uzasadnienie, w którym wskażemy, dlaczego jesteśmy niezadowoleni z decyzji, 5) podpis osoby składającej odwołanie;
 • odwołanie od decyzji należy wysłać na adres organu, który wydał decyzję, którą zaskarżamy, odwołanie zostanie następnie przekazane przez ten organ do właściwego organu odwoławczego;
 • odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni liczonych od dnia doręczenia decyzji;
 • wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, decyzja nie staje się ostateczna.

 

Ostatnie wpisy

Czytaj więcej