Postępowanie administracyjne

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, a także przed sądami administracyjnymi. W szczególności doradzamy w postępowaniach w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, a także w postępowaniach w sprawie samowoli budowlanej.

 

Doradztwo prawne w zakresie postępowania administracyjnego obejmuje:

 

przygotowanie wniosków i uwag do projektów aktów planowania przestrzennego, w tym projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów planów ogólnych, projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
udział w dyskusjach publicznych dotyczących projektów planów miejscowych i planów ogólnych,
wparcie prawne w zakresie uchwalenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego oraz negocjacji umowy urbanistycznej,
analizę możliwości zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do sądu administracyjnego,
przygotowanie wniosków, skarg, petycji dotyczących postępowania administracyjnego,
przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnej,
przygotowanie skargi na decyzję administracyjną i reprezentację przed sądem administracyjnym, w tym skargi na plan miejscowy, skargi na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
przygotowanie skargi kasacyjnej od wyroku sądu administracyjnego i reprezentację przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.