Prawo budowlane | Zmiany w przepisach

Elektroniczny projekt budowlany – drugi etap cyfryzacji procesu budowlanego

 

25.07.2021 r.

 

W dniu 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe rozporządzenia związane z projektem cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego wprowadzające m.in. możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowalnym w formie elektronicznej, tj.:

 

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 

Przed przyjęciem powyższych rozwiązań, w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) dodano przepis art. 34 ust. 3f pr. bud., zgodnie z którym projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, sporządza się w postaci papierowej albo elektronicznej.

 

1/ Uwagi wstępne

 

Składanie wniosków w postaci elektronicznej jest możliwe za pomocą portalu  e-budownictwo.gunb.gov.pl, który dotychczasowo w swoich zasobach zawierał m.in.:

 

 • zgłoszenie robót budowlanych (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu),
 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • zgłoszenie rozbiórki,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 • zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Od 1 lipca 2021 r. w serwisie dostępne są również następujące formularze:

 

 • wniosek o pozwolenie na budowę,
 • wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
 • wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 • wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 • wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • wniosek o pozwolenie na użytkowanie

 

2/ Zmiany dotyczące projektu budowlanego

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. doszło również do zmiany w zakresie obligatoryjnych elementów projektu budowlanego (sporządzanego zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej).

 

Poniżej przedstawiono przegląd zmian wprowadzonych na mocy rozporządzenia (wspólnych dla formatu elektronicznego i papierowego):

 

 • uchylenie obowiązku dołączania karty tytułowej do projektu [uchylenie dotychczasowego § 4 rozporządzenia];
 • wprowadzenie nowego obowiązkowego załącznika do projektu budowlanego w postaci informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b pr. bud. [zmiana §5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia];
 • wprowadzenie zasady, zgodnie z którą projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty stanowiące załączniki do projektu mają zostać sporządzone w jednolitej formie (papierowej lub elektronicznej), natomiast projekt techniczny może być sporządzony w innej postaci niż pozostałe elementy projektu budowlanego dotyczące tego samego zamierzenia budowlanego [§5b ust. 1 i 2 rozporządzenia];
 • jednolita forma co do wszystkich elementów projektu budowlanego obowiązuje jedynie w przypadku składania dokumentów legalizacyjnych na potrzeby postępowań ws. samowoli budowlanej [§5b ust. 3 rozporządzenia];
 • zgodnie z wprowadzonym §7 ust. 1a element PB w postaci załączników do projektu budowlanego, tj.: opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, mają następującą strukturę: stronę tytułową, spis załączników, załączniki;
 • wprowadzenie dodatkowych informacji zawieranych na stronie tytułowej PB, tj.:

 

1) informacje dotyczące zamierzenia budowlanego:

a) nazwę zamierzenia budowlanego,

b) adres i kategorię obiektu budowlanego,

c) identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany,

d) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;

2) datę opracowania oraz imię, nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, która opracowała daną część projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu sporządzonego przez nią opracowania – w przypadku strony tytułowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno- -budowlanego oraz projektu technicznego [§ 7 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia];

 

 • wprowadzenie zasady, że podpis (klasyczny) osoby uprawnionej jest wymagany na stronie tytułowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego w postaci papierowej, w przypadku, gdy projekt podlega sprawdzeniu – również wymagany jest podpis projektanta sprawdzającego [§ 7 ust. 2 pkt 4 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia];
 • wprowadzenie zasady, zgodnie z którą jeżeli liczba działek ewidencyjnych, na których jest usytuowany obiekt budowlany, uniemożliwia sporządzenie strony tytułowej na jednej stronie formatu A4, dopuszcza się zamieszczenie identyfikatorów działek ewidencyjnych w postaci załącznika do strony tytułowej [§ 7 ust. 2a rozporządzenia];
 • wprowadzenie możliwości sporządzenia wspólnego spisu treści oraz spisu załączników dla wszystkich elementów projektu budowlanego w przypadku wspólnego ich oprawienia, łączny spis treści nie obejmuje projektu technicznego [§ 7 ust. 7 i 8 rozporządzenia];
 • wprowadzenie zasady, że podpis (klasyczny) osoby uprawnionej jest wymagany na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego w postaci papierowej [§ 10 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 rozporządzenia];
 • w zakresie części opisowej projektu technicznego doprecyzowanie, że charakterystyka energetyczna budynku jest opracowywana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków i określa w zależności od potrzeb:

 

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z jego przeznaczeniem,

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze ‒ właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie technicznym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych [§ 23 pkt 11 rozporządzenia].

 

Poniżej przedstawiono przegląd zmian wprowadzonych na mocy rozporządzenia obowiązujących dla formatu elektronicznego:

 

 • wprowadzenie obowiązku zapisania strony tytułowej, spisu treści, spisu załączników, części opisowej i części rysunkowej projektu budowlanego w postaci elektronicznej w plikach komputerowych w formacie PDF [§ 2b ust. 1 rozporządzenia];
 • rozwiązania projektowe w części rysunkowej zapisywanej w pliku należy sporządzić się w postaci wektorowej [§ 2b ust. 3 rozporządzenia];
 • pojedynczy plik nie może przekraczać 150 MB [§ 2b ust. 3 rozporządzenia];
 • wprowadzenie zasady, że oznaczanie nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej winno odpowiadać nazwom wskazanym w załączniku nr 1 do rozporządzenia [§ 2b ust. 3 rozporządzenia] [patrz: tabela poniżej];
 • przyjęcie, że w przypadku projektu budowlanego w postaci elektronicznej przez oprawę należy rozumie się zapisanie w plikach komputerowych [§5 ust. 1a rozporządzenia];
 • przyjęcie, że w przypadku projektu budowlanego w postaci elektronicznej przez oprawę wielotomową rozumie się zapisanie w więcej niż jednym pliku komputerowym, przy czym każdy z plików stanowi osobny tom [§5 ust. 2a rozporządzenia];
 • przyjęcie, że w przypadku projektu budowlanego w postaci elektronicznej przez wspólną oprawę należy rozumieć zapisanie w jednym pliku [§5 ust. 4 rozporządzenia];
 • wprowadzenie zasady, że dopuszczalna jest wspólna oprawa elementów projektu budowlanego, z wyjątkiem objęcia wspólną oprawą projektu technicznego w postaci elektronicznej [§5 ust. 3 rozporządzenia];
 • wprowadzenie zasady, że zamiast podpisu klasycznego, osoba uprawniona biorąca udział w opracowaniu lub sprawdzeniu danej części projektu budowlanego w postaci elektronicznej w zakresie objętym plikiem komputerowym opatruje ten plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym [§7 ust. 4a rozporządzenia];
 • wprowadzenie zasady, że w przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządzanego w postaci elektronicznej mapa do celów projektowych lub jej kopia może mieć postać wektorową lub rastrową [§15 ust. 1a rozporządzenia].

 

Tabela wraz z obowiązującymi oznaczeniami nazw plików projektu budowlanego w postaci elektronicznej dostępna na blogu [tabela].

 

3/ Przepisy przejściowe

 

Co do zasady, powyższe zmiany weszły w życie w dniu 1 lipca 2021 r., a przepisy dotychczasowe wyjątkowo stosuje się:

 

 • do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy oraz odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego złożonych przed dniem 1 lipca 2021 r.;
 • do projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektów architektoniczno-budowlanych, które przed dniem 1 lipca 2021 r. zostały: 1) ostemplowane zgodnie z art. 30 ust. 5e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 2) zatwierdzone w decyzji o pozwoleniu na budowę, 3) zatwierdzone w odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
 • do projektów technicznych w postaci papierowej, dla których projektant złożył przed dniem 1 lipca 2021 r. oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

 

4/ Instrukcja składania wniosku za pomocą portalu e-budownictwo

 

Instrukcja składania wniosków za pomocą portalu e-budownictwo dostępna jest pod linkiem https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/instrukcja/

 

5/ Podsumowanie

 

Powyższe zmiany mające na celu przyspieszenie cyfryzacji procesu budowlanego należy ocenić pozytywnie, przy czym nie gwarantują one, że wraz z cyfryzacją dojdzie do przyspieszenia również samego postępowania – wciąż w tym zakresie konieczne są odpowiednie działania organizacyjne, w tym kadrowe na poziomie administracji architektoniczno-budowlanej.

 

W sposób niekwestionowany rośnie natomiast popularność samego serwisu e-budownictwo, który od dnia oficjalnej premiery (sierpień 2020 r)., odwiedziło – jak podaje GUNB – 31 tysięcy użytkowników, a strona odnotowała 200 tysięcy odsłon.

 

 

Ostatnie wpisy

Czytaj więcej