Postępowanie administracyjne | Krótkie poradniki

Krakowski Program “PAUZA” – wsparcie mieszkańców w związku z COVID-19

30.05.2020 r.

 

W ramach Tarczy Antykryzysowej samorządom przyznano możliwość wprowadzenia w zwolnień z podatku od nieruchomości, przedłużenia terminów płatności rat tego podatku, czy odroczenia płatności / obniżenia należności wynikających z korzystania z lokali stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa.

 

Z uprawnienia tego skorzystały samorządy, wprowadzając dodatkowe ulgi w zakresie opłat lokalnych.

 

Podstawą udzielania ulg na terenie Krakowa w czasie trwania epidemii jest Zarządzenie Nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. oraz program „PAUZA” przyjęty w dniu 13 marca 2020 r.

 

Zarządzenie stanowi opracowanie szczególnych rozwiązań pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

 

Jeżeli jeszcze nie skorzystałeś z rozwiązań przewidzianych w programach pomocowych miasta Krakowa – zachęcam do zapoznania się z ich podstawowymi założeniami i zasadami przyznawania ulg.

 

I. Wsparcie w zakresie opłat czynszowych i innych należności związanych z najmem, dzierżawą lub użytkowaniem

 

1/ odroczenie terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie:

 

 • podstawa: zarządzenie nr 700/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2020 r.;
 • na podstawie zarządzenia: termin uiszczenia opłat należnych z tytułu korzystania z lokali użytkowych za miesiąc marzec 2020 r. wyznacza się na dzień 30 czerwca 2020 r.;
 • na podstawie zarządzenia: termin uiszczenia opłat należnych z tytułu korzystania z lokali za miesiąc kwiecień 2020 r. wyznacza się na dzień 31 lipca 2020 r;
 • na podstawie zarządzenia: termin uiszczenia opłat należnych z tytułu korzystania z lokali za miesiąc maj 2020 r. wyznacza się na dzień 31 sierpnia 2020 r.
 • ulga dotyczy również lokali przeznaczonych na działalność kulturalną: księgarnie, antykwariaty, kina studyjne, galerie sztuki, instytucje kultury, a także klubów sportowych, a także organizacji pozarządowych

 

 

2/ obniżenie stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców:

 

 • podstawa prawna: zarządzenie nr 734/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2020 r. zmienione zarządzeniem NR 1210/2020 z dnia 27 maja 2020 r.
 • zgodnie z zarządzeniem obniżona stawka czynszowa obowiązuje przez okres od dnia zaprzestania prowadzenia działalności w lokalu użytkowym, nie wcześniej jednak niż od dnia 14 marca 2020 r. do dnia jej wznowienia, nie później jednak niż do dnia 31 maja 2020 r., za wyjątkiem tych rodzajów działalności, których podjęcie od dnia 1 czerwca 2020 r., z uwagi na brak wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawnych, nadal nie będzie możliwe.
 • obniżenie stawki czynszowej netto następuje na wniosek najemcy lokalu użytkowego;
 • we wniosku najemca powinien wskazać dzień zaprzestania prowadzenia działalności w lokalu;
 • stawka czynszowa najmu netto obniżana jest do kosztów eksploatacyjnych;
 • ulga nie dotyczy najemców wynajmujących lokale na niekomercyjne potrzeby własne (np. garaże, miejsca postojowe, pomieszczenia służące do przechowywania rzeczy, itp.);
 • ulga dotyczy również lokali przeznaczonych na działalność kulturalną: księgarnie, antykwariaty, kina studyjne, galerie sztuki, instytucje kultury, a także organizacji pozarządowych

 

3/ obniżki czynszu dzierżawnego w odniesieniu do dzierżawców targowisk miejskich:

 

 • okres zwolnienia to okres, w którym zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii COVID-19;
 • zwolnienie przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej.

 

 

4/ obniżenie wysokości czynszu twórcom i artystom zajmującym lokale użytkowane jako pracownie do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki:

 

 • dotyczy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie;
 • obniżenie stawki czynszowej netto o 50% następuje na wniosek najemcy lokalu użytkowego

 

II. Wsparcie w zakresie zmiany przedmiotu i zakresu pozostałych umów

 

1/ zmiana terminów wykonania umów cywilnoprawnych lub ich części dotyczących czasowego udostępnienia nieruchomości przez Wydział Spraw Administracyjnych:

 

 • zmiany w umowach dotyczą w szczególności branż: gastronomii, dorożkarstwa, handlu obwoźnego, działalności artystycznej i reklamowej;
 • strony zawartych są zobowiązane do niezwłocznego przekazania informacji o ewentualnym wpływie okoliczności związanych z występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 na należyte wykonanie umowy

 

III. Wsparcie w zakresie należności podatkowych i innych należności publicznoprawnych

 

1/ odroczenie terminu płatności podatków i opłat podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

 • odroczenie odbywa się zgodnie z przepisami art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej na wniosek;
 • odroczenie płatności do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

2/ nadanie priorytetowości w rozpatrywaniu spraw dotyczących:

 

 • rozłożenia na raty, umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, umorzenia, odsetek za zwłokę, umorzenia opłaty prolongacyjnej w oparciu o art. 67a i b Ordynacji podatkowej;
 • weryfikacji korekt deklaracji przedsiębiorców w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej (zawieszeniem działalności, rozwiązaniem umów najmu itp.), a których złożenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa skutkuje zmniejszeniem zobowiązania lub jego brakiem;
 • zmniejszenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zgłoszonym przez przedsiębiorców zmniejszeniem liczby pojemników na odpady komunalne lub ich pojemności;
 • w zakresie umorzenia opłaty prolongacyjnej w trybie indywidualnego postępowania w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej.

 

IV. Wsparcie w zakresie pozostałych należności cywilnoprawnych

 

1/ ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym:

 

 • podstawa prawna: uchwała NR XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. zmieniana uchwałami z dnia 29 kwietnia 2020 r. oraz 20 maja 2020 r.;
 • zmiany wprowadzone do uchwały z 2018 r. to: w stosunku do dłużników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, na umotywowany wniosek dłużnika, można zawiesić spłatę pozostałych do zapłaty należności objętych porozumieniem (porozumienie ws. udzielenia ulgi) na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
 • powyższe zawieszenie nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego o którym mowa w § 7 ust. 8 uchwały;
 • zawieszenie następuje w drodze oświadczenia wierzyciela ze skutkiem na dzień złożenia wniosku przez dłużnika;
 • przepisy dotyczące zawieszenia spłaty należności stosuje się do wniosków złożonych od 15 marca 2020 r.;
 • ulgi dotyczą także podmiotów działających w obszarze kultury, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii COVID-19.

 

V. Szczególne formy wsparcia dla żłobków

 

1/ jednorazowa dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne/kluby rodzica oraz opiekunów dziennych, zgodnie z ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3:

 

 • podstawa prawna: uchwała nr XXXIX/999/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2020 r.;
 • jednorazowa dotację celową wysokości 300,00 zł na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków i objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, lub dziennego opiekuna w maju 2020 r.;
 • dotacja przyznawana na wniosek i przekazywana w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

 

 VI. Działalność w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym:

 

1/ odroczenie do dnia 1 lipca 2020 r. podwyższenia czynszów w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków i w zasobie Skarbu Państwa.

 

2/ odroczenie  do dnia 1 lipca 2020 r. zmianę wysokości odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali bez tytułu prawnego.

 

VII. Małopolska Tarcza Antykryzysowa

 

Dodatkowym wsparciem dla przedsiębiorców ma być „Małopolska Tarcza Antykryzysowa”, polegająca na przyznaniu bonu rekompensacyjnego na wniosek przedsiębiorcy.

 

VIII. Podsumowanie

 

Wszystkie wymienione wyżej ulgi  / dotacje wynikające z programów pomocowych Miasta Kraków wymagają inicjatywy ze strony osoby uprawnionej. Należy więc na bieżąco śledzić otwarte programy / nabory. Dodatkowych informacji o przysługujących ulgach udzielają Punkty Obsługi Przedsiębiorcy. Bezpośrednia obsługa w Punktach odbywa się – wyłącznie po uprzednim internetowym lub telefonicznym umówieniu wizyty. Więcej informacji o POP znajdziesz tutaj.

 

 

Fot. Unsplash

Ostatnie wpisy

Czytaj więcej