Prawo budowlane | Komentarze do orzeczeń

Przyczepa campingowa („domek holenderski”) jako tymczasowy obiekt budowlany

02.02.2020 r.

 

Kryteria kwalifikacji obiektu jako tymczasowego obiektu budowlanego ze względu na ogólną definicję zawartą w ustawie – Prawo budowlane precyzowane są w drodze wykładni przez sądy administracyjne. Stąd też w przypadku napotkania trudności w jednoznacznym zakwalifikowaniu danego obiektu do omawianej kategorii warto sięgnąć do orzecznictwa i sprawdzić, czy nasz problem nie stanowił już przedmiotu rozważań organów administracji publicznej oraz w drodze ich kontroli – sądu administracyjnego.

 

W dzisiejszym wpisie o najnowszym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym Sąd wypowiedział się na temat rozumienia pojęcia ,,tymczasowy obiekt budowlany’’ na kanwie zlokalizowanej na działce przyczepy campingowej typu ,,domek holenderski’’.

 

Tymczasowy obiekt budowlany – definicja ustawowa

 

Zakwalifikowane danego obiektu jako tymczasowego obiektu budowlanego ma istotne znaczenie w szczególności w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Tytułem przykładu, w razie przyjęcia, że dany obiekt stanowi tymczasowy obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce (w termie 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy) jego budowa na działce może być dokonana na podstawie zgłoszenia, a więc bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Przy tym należy pamiętać, że gdy okres ten przekracza 180 dni, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Czym zatem jest tymczasowy obiekt budowlany?

 

Zgodnie z art. 3 pkt 5 pr. bud. przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć:

 

,,obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe’’

 

Należy przy tym pamiętać, że wymieniony w ustawie katalog obiektów stanowi jedynie katalog przykładowy. Stąd też nawet, gdy nie znajdziemy obiektu, który planujemy zlokalizować na działce w powyższym katalogu nie oznacza to, że nie będziemy mogli go zakwalifikować jako tymczasowego obiektu budowlanego.

 

Niewątpliwie możemy podać wiele przykładów obiektów budowlanych nie połączonych trwale z gruntem (faktycznie lub jedynie pozornie), każdorazowo umieszczając taki obiekt na działce powinniśmy się zastanowić nad jego kwalifikacją na gruncie ustawy pr. bud.

 

Przyczepa campingowa (typu „domek holenderski”)

 

Zanim przejdziemy do analizy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego przedmiotem była właśnie tytułowa przyczepa campingowa typu ,,domek holenderski’’ poniżej grafiki, które pozwolą nam sobie wyobrazić bohatera naszego artykułu.

Stan faktyczny rozstrzyganej sprawy

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2019 r. (II OSK 2779/17) zapadł w następującym stanie faktycznym.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na wniosek Najwyższej Izby Kontroli przeprowadził oględziny działki X, podczas których stwierdzono, że na działce zrealizowano tymczasowy obiekt budowlany typu “domek holenderski” przyłączony do instalacji elektrycznej, wodociągowej ze studni wierconej, instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym jak i wykonano budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy mniejszej niż 35 m2, parterowy, o konstrukcji drewnianej, bez instalacji. Organ po ustaleniu, iż inwestorem nie legitymuje się dokumentami umożliwiających legalną budowę ww. obiektów, wszczął postępowanie w sprawie tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych bez wymaganego prawem zgłoszenia.

 

Następnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 2016 r. wydał decyzję w przedmiocie nakazu rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych w postaci budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy mniejszej niż 35 m2 oraz tymczasowego obiektu budowlanego typu “domek holenderski” wykonanych bez wymaganego zgłoszenia.

 

Decyzja ta została utrzymana w mocy na podstawie decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie (dalej: ,,ZWINB’’).

 

Skargę do WSA w Szczecinie na ww. decyzję ZWINB złożył inwestor. W skardze inwestor wskazał, że przyczepy campingowa na kołach nie jest obiektem budowlanym, lecz podlega ustawie prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo kwestionował zastosowanie przepisów o pozwoleniu na budowę oraz o zgłoszeniu budowy do budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy poniżej 35 m2, który to nie jest na stałe związany z gruntem i w każdej chwili można go przemieścić.

 

WSA w Szczecinie wyrokiem z dnia 22 czerwca 2017 r. (II SA/Sz 319/17) oddalił skargę inwestora. Inwestor wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od ww. wyroku.

 

Kwalifikacja przyczepy campingowej w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygając zarzuty skargi kasacyjnej wskazał, że:

 

 • Przyczepa campingowa typu ,,domek holenderski’’ powinna zostać zakwalifikowana jako tymczasowy obiekt budowlany;
 • Fakt, że określony przedmiot jest przystosowany do tego, aby przemieszczać go po drogach jako przyczepa, nie przesądza bowiem o tym, że nie może być uznany za obiekt budowlany, w szczególności tymczasowy obiekt budowlany, po ustawieniu go na gruncie;
 • (…) przedmiotowa przyczepa nie pełni funkcji transportowej, lecz funkcję rekreacji indywidualnej. Sąd prawidłowo dostrzegł również, że przedmiotowa przyczepa jest przyłączona do instalacji energetycznej, wodociągowej ze studni wierconej oraz instalacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym. Niewątpliwie należy zatem w takich okolicznościach zakwalifikować przedmiotową przyczepę jako tymczasowy obiekt budowlany. Nie ulega bowiem wątpliwości, że przedmiotowa przyczepa, po jej posadowieniu na gruncie, pełni wyłącznie funkcje mieszkalno-rekreacyjne.;
 • (…) nawet fakt odłączenia domków typu holenderskiego od mediów oraz pozbawienie ich takich elementów, jak daszki, schody i tarasy, a nawet przemieszczenie ich w obrębie działki, na której były posadowione, nie sprawia, że tylko z tego powodu utraciły one cechy tymczasowego obiektu budowlanego. Fakt, że dla odzyskania przymiotu mobilności obiekt tego rodzaju został czasowo pozbawiony urządzeń ułatwiających zamieszkanie w nim, nie sprawia, iż nie może być on uznane za obiekt budowlany;
 • W realiach rozpoznawanej sprawy przedmiotowy domek holenderski posiada zaś wszystkie cechy, które umożliwiają zamieszkiwanie w nim ludzi. Nie sposób zatem uznać, aby nie stanowił on tymczasowego obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 5 Pr. bud. Realizacja takiego zaś obiektu, zgodnie z art. 30 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 12 Pr. bud., wymaga zgłoszenia, o ile obiekt ten został posadowiony na gruncie na czas określony nie przekraczający 180 dni. Gdy okres ten przekracza 180 dni, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Tym samym Naczelny Sąd Administracji nie podzielił podnoszonej przez inwestora argumentacji jakoby przyczepa campingowa w istocie służyła do przewozu osób i jej podstawową funkcją była funkcja transportowa. Co ciekawe Sąd uznał, że nawet w przypadku odłączenia mediów oraz pozbawienia przyczepy campingowej (,,domku holenderskiego’’) takich elementów, jak daszki, schody i tarasy, a nawet jej przemieszczenie w obrębie działki, na której była posadowiona, nie sprawia, że tylko z tego powodu utraciła ona cechy tymczasowego obiektu budowlanego.

 

Podsumowanie

 

 • Zakwalifikowane danego obiektu jako tymczasowego obiektu budowlanego ma istotne znaczenie w szczególności w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
 • Definicja tymczasowego obiektu budowlanego zawarta jest w art. 3 pkt 5 pr. bud. Wymieniony w definicji katalog obiektów stanowi jedynie katalog przykładowy. Stąd też nawet, gdy nie znajdziemy w nim obiektu, który planujemy zlokalizować na działce nie oznacza to, że nie będziemy mogli go zakwalifikować jako tymczasowego obiektu budowlanego;
 • W przypadku napotkania trudności w jednoznacznym zakwalifikowaniu danego obiektu do omawianej kategorii warto sięgnąć do orzecznictwa i sprawdzić, czy nasz problem nie stanowił już przedmiotu rozważań sądów administracyjnych;
 • W wyroku z dnia 9 października 2019 r. (II OSK 2779/17) Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że przyczepa campingowa typu “domek holenderski” powinna zostać zakwalifikowana jako tymczasowy obiekt budowlany;
 • W uzasadnieniu wyroku NSA wskazał m.in., że fakt, że określony przedmiot jest przystosowany do tego, aby przemieszczać go po drogach jako przyczepa, nie przesądza o tym, że nie może być uznany za obiekt budowlany, w szczególności tymczasowy obiekt budowlany, po ustawieniu go na gruncie.
 • Dodatkowo NSA przyjął, że nawet fakt odłączenia domków typu holenderskiego od mediów oraz pozbawienie ich takich elementów, jak daszki, schody i tarasy, a nawet przemieszczenie ich w obrębie działki, na której są posadowione, nie sprawia, że tylko z tego powodu tracą one cechy tymczasowego obiektu budowlanego.

 

 

Facebook: Konstruktywnie

 

 

Fot.

1/ domkiholenderskie.com

2/ kb.pl

3/ Unsplash

Ostatnie wpisy

Czytaj więcej