Postępowanie administracyjne | Zmiany w przepisach

Bieg terminów procesowych po wejściu w życie Tarczy 3.0

20.05.2020 r.

 

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana ,,Tarczą Antykryzysową 3.0”.

 

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych przez ustawę było uchylenie art. 15zzs specustawy z dnia 2 marca 2020 r., tj. przepisu wprowadzającego wstrzymanie / zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych w postępowaniach (w tym w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych, czy postępowaniach cywilnych).

 

Jednocześnie ustawa w przepisie art. 68 przewiduje, że terminy, których bieg nie rozpoczął się / został zawieszony na podstawie art. 15zzs, rozpoczynają bieg / biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Zgodnie z interpretacją przekazaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepis przejściowy oznacza, że terminy rozpoczynają bieg / biegną dalej od dnia 23 maja 2020 r. 

 

MS wskazuje, że gdyby liczyć termin upływu 7 dni z art. 68 ustawy, tak, jak nakazuje k.p.a. lub k.p.c., terminy zaczęłyby biec od 24 maja 2020 r., bo ustawy te nakazują nie wliczać dnia, z którym ustawa wiąże rozpoczęcie biegu terminu. Jednocześnie MS podkreśla, że w tym przypadku jest inaczej, ustawa nie przewiduje przepisów szczególnych (podobnych do k.p.a. czy k.p.c.), stąd dzień 16 maja 2020 r., tj. wejścia w życie ustawy, należy wliczać do 7 dni, o których mowa w art. 68 ustawy (informacja MS w sprawie Tarczy 3.0).

 

Co to w praktyce oznacza?

 

Skutki wejścia w życie Tarczy 3.0 dla biegu terminów zostaną przedstawione na trzech przykładach:

 

Przykład 1

 

Inwestor otrzymuje wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o pozwolenie na budowę w dniu 18 maja 2020 r. Czy termin na uzupełnienie braków biegnie?

 

Odpowiedź: Tak. Przepis uchylający zawieszenie / wstrzymanie biegu terminów wszedł w życie w dniu 16 maja 2020 r. i od tego dnia wywiera skutek. Termin na uzupełnienie braków biegnie od dnia doręczenia wezwania, tj. od dnia 18 maja 2020 r.

 

Przykład 2

 

Inwestor otrzymuje w dniu 27 marca 2020 r. decyzję odmawiającą wydania pozwolenia na budowę. Kiedy upływa termin na złożenie odwołania od decyzji?

 

Odpowiedź: Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni i będzie upływał w dniu 2 czerwca 2020 r. Do dnia wejścia w życie przepisu zawieszającego terminy (tj. do dnia 31 marca 2020 r.) upłynęło 3 dni terminu. Natomiast zgodnie z przepisem przejściowym Tarczy 3.0 termin biegnie dalej od dnia 23 maja 2020 r. (po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0). Pozostałe 11 dni terminu upłyną zatem z dniem 2 czerwca 2020 r.

 

Przykład 3

 

Wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji strona otrzymała wezwanie do wyrażenia stanowiska w sprawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Strona otrzymała wezwanie w dniu 10 kwietnia 2020 r. Kiedy upływa termin na wyrażenie stanowiska?

 

Odpowiedź: Termin na wyrażenie stanowiska upływa w dniu 5 czerwca 2020 r. Termin na wyrażenie stanowiska nie rozpoczął jeszcze biegu – wezwanie zostało doręczone w dniu 10 kwietnia 2020 r., a więc w chwili obowiązywania przepisu art. 15zzs o wstrzymaniu biegu terminów. Termin na wyrażenie stanowiska zacznie bieg w dniu 23 maja 2020 r. i będzie upływał w dniu 5 czerwca 2020 r.

 

Chronologię zmian przepisu przedstawia poniższy schemat nr 1:

 

Postępowanie Administracyjne - Tarcza 3.0

Szczegółowe omówienie zmian wprowadzonych przez Tarczę 3.o również dostępne na blogu.

 

 

Facebook: Konstruktywnie

Ostatnie wpisy

Czytaj więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone